Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Thực hiện các phép chia sau: a) (2+i)/(3-2i)

Câu 1:

Thực hiện các phép chia sau:

Lời giải:


Kiến thức áp dụng

Chia số phức = + i cho = + i.