Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Số nào trong các số sau là số thực?

Câu 1:

Số nào trong các số sau là số thực?

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta xét các phương án :