Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Số điểm cực trị của hàm số y = -1/3x^3 - x + 7 là:

Câu 1:

Số điểm cực trị của hàm số là:

(A) 1 ;      (B) 0 ;      (C) 3 ;      (D) 2

Lời giải:

- Chọn đáp án B

- Ta có: y' = - - 1 < 0 ∀ x ∈ R

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định nên không có cực trị.