Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Không sử dụng máy tính, hãy tính: a) log2 (1/8); b) log(1/4) 2

Câu 1:

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng