Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Giải các phương trình mũ: a) (0,3)^3x-1 = 1

Câu 1:

Giải các phương trình mũ:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng