Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Trong những trường hợp sau, làm thế nào để viết phương trình đường thẳng: a) Đi qua một điểm và có vectơ chỉ phương cho trước.

Câu 5:

Trong những trường hợp sau, làm thế nào để viết phương trình đường thẳng:

a) Đi qua một điểm và có vectơ chỉ phương cho trước.

b) Đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

c) Đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

d) Đi qua một điểm và song song với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước.

e) Đi qua một điểm và cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.

f) Là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước?

Lời giải:

a) Đường thẳng đi qua (,, ) và nhận (a,b,c) làm vectơ chỉ phương có phương trình là

b) Đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A(,,) và B = (,,) là đường thẳng đi qua A(,,) và vectơ chỉ phương là ==(-;-;-), nên đường thẳng AB có phương trình là

c) Đường thẳng đi qua A(,,) và vuông góc với mp(α):

Ax+By+Cz+D=0 là đường thẳng đi qua A(,,) và nhận vectơ chỉ phương nên đường thẳng đó có phương trình:

d) Đường thẳng đi qua A và song song với hai mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q) là đường thẳng đi qua A và nhận vectơ =[,] làm vectơ chỉ phương, trong (,) lần lượt là vectơ pháp tuyến của (P) và (Q).

e) Để viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt nhau hai đường thẳng chéo nhau ta làm như sau:

+ Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa A và :

+ Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa A và :

+ Giao tuyến của (P) và (Q) chính là đường thẳng cần tìm, vậy phương trình đường thẳng cần tìm là hai hệ phương trình của mặt phẳng P và mp(Q).

f) Cho hai đường thẳng chéo nhau, đường vuông góc chung Δ của là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q), trong đó (P) chứa và Δ chứa và chứa Δ.

Vậy để viết phương trình đường vuông góc chung của cần viết được phương trình của (P) và (Q)

+ Mặt phẳng (P) chứa và Δ là mặt phẳng đi qua và nhận vectơ [,[,]] làm vectơ pháp tuyến, trong đó , lần lượt là vectơ chỉ phương của .

+ Mặt phẳng (Q) chứa và Δ là mặt phẳng đi qua và nhận vectơ [[,]] làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình của Δ là hệ phương trình của hai mẳ phẳng (P) và (Q).