Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Nếu mỗi kích thước hình hộp chữ nhật được tăng lên k lần thì thể tích của khối đó tăng lên bao nhiêu lần.

Câu 4:

Nếu mỗi kích thước hình hộp chữ nhật được tăng lên k lần thì thể tích của khối đó tăng lên bao nhiêu lần.

Lời giải:

Nếu mỗi kích thước của 1 hình hộp chữ nhật được tăng lên k lần thì thể tích khối hộp đó được tăng lên lần.