Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để chứng minh: a) Hai vectơ cùng phương

Câu 3:

Bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để chứng minh:

a) Hai vectơ cùng phương

b) Ba vectơ đồng phẳng

c) Ba điểm thẳng hàng

d) Bốn điểm không thẳng hàng?

Lời giải: