Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Khối lăng trụ n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt? Khối chóp n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhêu mặt?

Câu 1:

Khối lăng trụ n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt? Khối chóp n – giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhêu mặt?

Lời giải:

-Khối lăng trụ n – giác có 2n đỉnh, 3n cạnh và n + 2 mặt.

-Khối chóp n – giác có n + 1 đỉnh, 2n cạnh và n + 1 mặt.