Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm: a) Tọa độ của vectơ AB

Câu 1:

Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm:

a) Tọa độ của vectơ

b) Khoảng cách giữa hai đểm A và B.

c) Tọa độ của trung điểm đoạn AB?

Lời giải:

Cho A(,,) và B(,,)

a) Ta có =(-; -; - )

b) Ta có

c) Tọa độ trung điểm AB là: