Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm: a) Tọa độ của vectơ AB

Câu 1:

Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm:

a) Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{A B}\)

b) Khoảng cách giữa hai đểm A và B.

c) Tọa độ của trung điểm đoạn AB?

Lời giải:

Cho A(xA, yA, zA) và B(xB, yB, zB)

a) Ta có \(\overrightarrow{A B}\)=( xB – xA, yB – yA, zB – zA )

b) Ta có

c) Tọa độ trung điểm AB là: