Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho hai đường thẳng song song với d và d’ và một điểm O, không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự là bao nhiêu? A. có một B. không có:

Câu 9:

Cho hai đường thẳng song song với d và d’ và một điểm O, không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự là bao nhiêu?

A. có một   B. không có:

C. có hai   D. có một hoặc không có.

Lời giải:

- Nếu O ∈ mp(d,d’) thì có 1 phép vị tự nào biến d thành d’.

- Nếu O ∉ mp(d, d’). Không có phép vị tự tâm O nào biến d thành d.

Chọn D