Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho phép vị tự tam O biến điểm A thành điểm B, biết rằng OA = 2OB. Khi đó tỷ số phép vị tự là bao nhiêu. A. 2

Câu 8:

Cho phép vị tự tam O biến điểm A thành điểm B, biết rằng OA = 2OB. Khi đó tỷ số phép vị tự là bao nhiêu.

A. 2   B. -2   C. ±1/2   D. 1/2

Lời giải:

Chọn C