Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho khối trụ có bán kính a√3 và chiều cao 2a√3 . Trong các số sau đây, số nào là thể tích của nó?

Câu 8:

Cho khối trụ có bán kính a\(\sqrt{3}\) và chiều cao 2a\(\sqrt{3}\) . Trong các số sau đây, số nào là thể tích của nó?

A. 4 πa2\(\sqrt{3}\)   B. 9a3\(\sqrt{3}\)   C. 6 πa3\(\sqrt{3}\)   D. 6 πa2\(\sqrt{3}\)

Lời giải:

Thể tích khối trụ là: V=h πR2=2a\(\sqrt{3}\) π\((a \sqrt{3})^{2}\)=6 πa3\(\sqrt{3}\)

Chọn C