Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Bán kính mặt cầu tâm I(3; 3; -4) tiếp xúc với trục Oy bằng:

Câu 8:

Bán kính mặt cầu tâm I(3; 3; -4) tiếp xúc với trục Oy bằng:

A. 5   B. 4   C. \(\sqrt{5}\)   D. 5/2

Lời giải:

Nếu mặt cầu tâm I(3; 3; -4) tiếp xúc với trục Oy thì bán kính là khoảng cách từ I đến Oy bằng:

Vậy chọn A.