Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Đường tròn đi qua ba điểm phân biệt

Câu 7:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Đường tròn đi qua ba điểm phân biệt nằm trên mặt cầu thi nằm hoàn toàn trên mặt cầu.

B. Có duy nhất một mặt cầu đi qua 4 đỉnh của một hình thang cân cho trước.

C. Hình chóp có đáy là hình thang vuông luôn luôn nội tiếp một mặt cầu.

D. Cả ba mệnh đề trên đều đúng.

Lời giải:

Chỉ có mệnh đề A Đường tròn đi qua 3 điểm phân biệt nằm trên mặt cầu thì nằm hoàn toàn trên mặt cầu là mệnh đề đúng.

Chọn A