Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? . Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu

Câu 6:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nếu đáy là đa giác nội tiếp.

B. Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nến có tất cả mặt đều là đa giác nội tiếp.

C. Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nếu có mặt bên vuông góc với mặt đáy.

D. Đa diện nội tiếp được một mặt cầu nếu các mặt đều là đa giác nội tiếp.

Lời giải:

Chỉ có mệnh đề (B) hình lăng trụ nội tiếp mặt cầu nếu tất cả các mặt đều là đa giác nội tiếp là mệnh đề đúng. Các mệnh đề còn lại không đúng (chúng ta chứng minh bằng cách đưa ra 1 phản ví dụ).

Chọn B