Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng.A. một B. hai   C. ba   D. bốn

Câu 6:

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng.

A. một   B. hai   C. ba   D. bốn

Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có 4 mặt phẳng đối xứng là: (SAC), (SBD), mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD,

Chọn D