Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho A(-1; -2; 4); B(-4; -2; 0), C(3; -2; 1) và D(1; 1; 1). Độ dài dường cao của tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D là:

Câu 6:

Cho A(-1; -2; 4); B(-4; -2; 0), C(3; -2; 1) và D(1; 1; 1). Độ dài dường cao của tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D là:

A. 3   B. 1   C. 2   D.1/2

Lời giải:

Độ dài dường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh D được xác định như sau:

ta có AB→(-3,0,-4); AC→(4,0,-3); [AB→,AC→ ]=(0; -25;0),AD→=(2;3; -3)

Vậy chọn (A)