Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy phân tích khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.

Câu 5:

Hãy phân tích khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.

Lời giải:

Gọi M, N là hai điểm trên cạnh AB, CD (khác hai đầu nút). Khi đó hai mặt phẳng (ABN) và (CMD) chia khối tứ diện ABCD thành bốn khối tứ diện: CBMN, DBMN, CAMN, DAMN.