Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho mặt cầu cố định (C).Mệnh đề nào sau đây là đúng? a) Mọi mặt của nó là đa giác nên mặt cầu thì mọi mặt của nó là đa giác nội.

Câu 5:

Cho mặt cầu cố định (C).

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) Mọi mặt của nó là đa giác nên mặt cầu thì mọi mặt của nó là đa giác nội.

b) Đường tròn thì đa diện đó nội tiến nội tiếp đường trong thì đa diện đó nội tiếp.

Lời giải:

ABCD nội tiếp tại điểm E nằm trong mặt phẳng (BCD). Có 6 mặt ABC, các mặt ddefu là hình đa diện cầu. vì nếu có C, D, E thì nó là hình cấu đó chính là tiếp diện trên S.