Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’ đồng phẳng. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’. A. không có

Câu 5:

Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’ đồng phẳng. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’.

A. không có   B. có một   C. Có hai   D. có một hoặc hai.

Lời giải:

Vì d, d’ phân biệt và đồng phẳng nên d // d’ hoặc d cắt d’.

- Nếu d // d’ thì có 1 phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’, (đó là mặt phẳng song song với mặt phẳng (d, d’) và cách đều hai đường thẳng d và d’.

- Nếu d cắt d’, có 2 phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành a’ (xem câu 4).

Chọn D