Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 -2x -4y -6z = 0. Trong ba điểm (0; 0; 0), (1; 2; 3); (2; -1; -1) có bao nhiêu nằm trong mặt cầu (S)?

Câu 42:

Cho mặt cầu (S): ++-2x-4y-6z=0. Trong ba điểm (0; 0; 0), (1; 2; 3); (2; -1; -1) có bao nhiêu nằm trong mặt cầu (S)?

A. 0   B. 1   C. 2   D. 3

Lời giải:

Chọn B