Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Cho mặt cầu (S): (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 49.. Phương trình nào sau đây là Phương trình tiếp xúc với mặt cầu (S)?

Câu 41:

Cho mặt cầu (S): ++=49. Phương trình nào sau đây là Phương trình tiếp xúc với mặt cầu (S)?

A. 6x+2y+3z=0   B. 2x+3y+6z-5=0

C. 6x+2y+3z-55=0   D. x+ 2y+2z-7=0

Lời giải:

Mặt cầu (S): ++=49 có tâm là:

I=(1;-3;2), có bán kính là R=7.

Khoảng cách từ tâm I(1; -3; 2) đến mặt phẳng: 6x+2y+3z-55=0. Là:

Vậy mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng: 6x+2y+3z-55=0.

Vậy chọn C.