Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40: Cho điểm M(-1; 2; -3). Gọi M1, M2, M3 lần lượt là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy), (Oxz), (Oyz)

Câu 40:

Cho điểm M(-1; 2; -3). Gọi ,, lần lượt là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy), (Oxz), (Oyz). Phương trình mp(,,) là:

A. 6x+2y+3z+6=0   B. 6x-2y+3z+6=0

C. 6x-3y+2z+6=0   D. 6x-3y-2z+6=0

Lời giải:

Tọa độ ,, lần lượt là: (-1;2;3), (-1; -2; -3), (1;2; -3). Khi đó ta tìm được mp () là:

6x-3y+2z+6=0.

Vậy chọn C.