Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy phân tích một khối hộp thành 5 khối tứ diện.Lời giải:Khối hộp ABCDA’B’C’D’ được chia thành 5

Câu 4:

Hãy phân tích một khối hộp thành 5 khối tứ diện.

Lời giải:

Khối hộp ABCDA’B’C’D’ được chia thành 5 khối tứ diện CB’C’D’; BCB’A; AA’B’D’; DACD’; B’ACD’; bởi các mặt phẳng (CB’D’), (ACB’), (ABD’), (ACD’).