Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là (1, 1, 1), (2, 3, 4), (6, 5, 2). Diện tích của hình bình hành đó là:

Câu 4:

Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là (1, 1, 1), (2, 3, 4), (6, 5, 2). Diện tích của hình bình hành đó là:

A. 2√83   B. √83   C. 83   D. √83/2

Lời giải:

Gọi A(1; 1; 1), B(2; 3; 4); C(6; 5; 2) và D(7; 7; 5).

Ta có: (1;2;3); ( 5; 4; 1); [; ]= ( -10; 14; -6).

Diện tích hình bình hành ABCD là:

S= |[,]| (vì =nên AB và AC là 2 cạnh kề nhau của hình bình hành).

Vậy S = = √332=2√83, nên ta chọn A