Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Cho điểm A(0; -1; 3) và đường thẳng d: x=1+2t; y=2; z=-t. Khoảng cách từ A đến d bằng

Câu 39:

Cho điểm A(0; -1; 3) và đường thẳng d:

Khoảng cách từ A đến d bằng:

A. \(\sqrt{3}\)   B. \(\sqrt{14}\)   C. \(\sqrt{6}\)   D. \(\sqrt{8}\)

Lời giải:

Đường thẳng (d) đi qua M(1; 2; 0) và có vectơ chỉ phương \(\vec{u}\)=(2;0; -1) khoảng cách từ A(0; -1; 3) đến d được xác định như sau:

Vậy chọn B