Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của A’B’, BC, DD’. Chứng minh rằng AC’ ⊥ (MNP). Một học sinh giải như sau:

Câu 36:

Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của A’B’, BC, DD’. Chứng minh rằng AC’ ⊥ (MNP).

Một học sinh giải như sau:

Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên.

Khi đó A = (0; 0; 0), C’ (1; 1; 1)

Bước 2. Tính \(\overrightarrow{A C'}\)=(1;1;1)

Bài giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai ở bước nào?

A.Đúng    B. Sai ở bước 1.

C. Sai ở bước 2    D. Sai ở bước 3

Lời giải:

Học sinh giải đúng.

Chọn A.