Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Cho đường thẳng: d: x = (-9/5) - t; y = 5t; z = (7/5) + 3t và mặt phẳng (P): 3x-2y+3z-1=0.

Câu 35:

Cho đường thẳng: d:

và mặt phẳng (P): 3x-2y+3z-1=0. Gọi d’ là hình chiếu của d trên (P). trong các vectơ sau, vectơ nào không phải là vectơ chỉ Phương của hình chiếu d trên (P).

A. (5; -51; -39)   B. (10; -102; -78)

C. (-5; 51; 39)   D. (5; 51; 39)

Lời giải:

Trong 4 phương án đã cho $\vec{u1}\((5; -51; -39);\)\vec{u2}\((10; -102; -78);\)\vec{u3}\((-5;51;39);\)\vec{u4}$(5;51;39)

Ta thấy $\vec{u1}\(,\)\vec{u2}\(,\)\vec{u3}$ là vectơ cùng phương và không cùng phương với →.

Vậy $\vec{u4}$ không phải vectơ chỉ phương của d’.

Vậy chọn D.