Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Tính khoảng cách từ điểm M(2, 3, 1) đến đường thẳng Δ có phương trình: d: (x+2)/1=(y-1)/2

Câu 34:

a) Tính khoảng cách từ điểm M(2, 3, 1) đến đường thẳng Δ có phương trình:

b) Tính khoảng cách từ điểm N(2, 3, -1) đến đường thẳng d di qua điểm

và vectơ chỉ phương =(-4,2,-1)

Lời giải:

a) Đường thẳng (d):

đi qua (-2,1,-1) và có vectơ chỉ phương =(1,2,-2).

Khoảng cách từ M(2, 3, 1) đến đường thẳng (d) là:

Với =(-4,-2,-2) nên [,]=(8,-10,-6)

Suy ra

Khoảng cách từ N đến đường thẳng d đi qua và có vectơ chỉ phương  là :