Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Mặt phẳng 2x-3y+z-1=0 cắt trục tọa độ tại các điểm:

Câu 34:

Mặt phẳng 2x-3y+z-1=0 cắt trục tọa độ tại các điểm:

Lời giải:

Mặt phẳng 2x-3y+z-1=0 cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại:

Vậy chọn A.