Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: |u→|=2;|v→ |=5,(u→,v→ )=π/6. Độ dài vectơ [u→,v→] bằng

Câu 33:

|\(\vec{u}\)|=2; |\(\vec{v}\)|=5,(\(\vec{u}\), \(\vec{v}\))=π/6. Độ dài vectơ [\(\vec{u}\), \(\vec{v}\)] bằng:

A. 10   B. 5   C. 8   D. 5 \(\sqrt{3}\)

Lời giải:

Chọn B.