Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Cho đường thẳng Δ và mp(P) có phương trình: Δ: (x-1)/1=(y-2)/2

Câu 33:

Cho đường thẳng Δ và mp(P) có phương trình:

(P):2x+z-5=0

a) Xác định tọa độ giao điểm A của Δ và (P).

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua A, nằm trong (P) và vuông góc với Δ.

Lời giải:

a) Tọa độ giao điểm A của Δ và (P) là nghiệm của hệ Phương trình:

Vậy A = (1, 2, 3)

b) Đường thẳng đi qua A(1, 2, 3) nằm trong (P) và vuông góc với Δ có vectơ chỉ phương của Δ:

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là