Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: u→ |=2;|v→ |=1,(u→+v→ )=π/3. Góc giữa v→ và u→-v→ bằng

Câu 32:

|\(\vec{u}\)|=2; |\(\vec{v}\)|=1,(\(\vec{u}\) + \(\vec{v}\))=π/3. Góc giữa \(\vec{v}\) và \(\vec{u}\) - \(\vec{v}\) bằng:

A. 300   B. 450   C. 600   D. 900

Lời giải:

Ta có:

Vậy chọn D.