Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: u→ |=2;|v→ |=1,(u→+v→ )=π/3. Góc giữa v→ và u→-v→ bằng

Câu 32:

u→ |=2;|v→ |=1,(u→+v→ )=π/3. Góc giữa v→ và u→-v→ bằng:

A.    B.    C.    D.

Lời giải:

Ta có:

Vậy chọn D.