Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Khi chiều cao của một hình chóp đều tăng lên n lần, nhưng mỗi cạnh đáy giảm đi n lần thì thể tích của nó là: A. Không thay đổi

Câu 32:

Khi chiều cao của một hình chóp đều tăng lên n lần, nhưng mỗi cạnh đáy giảm đi n lần thì thể tích của nó là:

A. Không thay đổi

B. Tăng lên n lần

C. Tăng lên (n – 1) lần

D. Giảm đi n lần

Lời giải:

Thể tích của khối chóp là:

Khi mỗi cạnh giảm n lần thì giảm lần mà h tăng lên n lần. Vậy V giảm đi n lần.

Chọn D.