Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Nếu một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng lên: A. n^2

Câu 31:

Nếu một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng lên:

A. lần   B. lần   C. lần   D. lần

Lời giải:

Thể tích của khối chóp là:

Khi mỗi cạnh tăng lên n lần thì tăng lên lần và h tăng n lần.

Vậy V tăng lần.

Chọn C