Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Nếu một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng lên

Câu 31:

Nếu một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng lên:

A. n2 lần   B. 2n2 lần   C. n3 lần   D. 2n3 lần

Lời giải:

Thể tích của khối chóp là:

Khi mỗi cạnh tăng lên n lần thì Sđáy tăng lên n2 lần và h tăng n lần.

Vậy V tăng n3 lần.

Chọn C