Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Viết phương trình đường thẳng song song với d1, và cắt cả hai đường thẳng d2 và d3, biết phương trình của d1,d2,d3 là: d1: x=1; y=-2+4t; z=1-t

Câu 30:

Viết phương trình đường thẳng song song với , và cắt cả hai đường thẳng , biết phương trình của ,, là:

Lời giải:

Gọi Δ là đường cần tìm, thì Δ=(P)∩(Q);

Trong đó (P) là mặt phẳng chứa và (P) //

(Q) là mặt phẳng chứa và (Q) //

,, lần lượt có các vectơ chỉ phương là: =(0,4,-1),=(1,4,3),=(5,9,1)

Ta viết được phương trình mp(P) là: 16x-y-4z-10=0

Phương trình mp(Q) là: 13x-5y-20z+17=0

Vậy phương trình của Δ là:

hay Δ có phương trình tham số là: