Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Một khối chốp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Cạnh bên có độ dài là 4 và tạo với đáy một góc 60 độ. Thể tích của khối chóp đó là:

Câu 30:

Một khối chốp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Cạnh bên có độ dài là 4 và tạo với đáy một góc . Thể tích của khối chóp đó là:

Lời giải:

Chọn A