Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Cho điểm A(1, 1, 1) và đường thẳng d: x = 6 - 4t; y = -2 - t; z = -1 + 2t

Câu 30:

Cho điểm A(1, 1, 1) và đường thẳng

Hình chiếu của A trên d có tọa độ là:

A. (2; -3; 1)   B. (2; -3; -1)

C. (2; 3; 1)   D. (-2; 3;1)

Lời giải:

Hình chiếu vuông góc của A lên d là giao điểm của mp(α) đi qua A vuông góc với d với đường thẳng a.

Mp(α) có phương trình : -4x-y+2z+3=0

Tọa độ A là nghiệm hệ;

Từ đó tìm được giao điểm H của d và (α) là: H = (2; -3; 1).

Vậy chọn A.