Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tìm góc giữa hai vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ trong mỗi trường hợp a) $\vec{u}=(1 ; 1 ; 1), \vec{v}=(2 ; 1 ;-1)$

Câu 3:

Tìm góc giữa hai vectơ \(\vec{u}\), \(\vec{v}\) trong mỗi trường hợp

a) \(\vec{u}=(1 ; 1 ; 1), \vec{v}=(2 ; 1 ;-1)\)

b) \(\vec{u}=3 \vec{i}+4 \vec{j} ; \vec{v}=-2 \vec{j}+3 \vec{k}\)

Lời giải: