Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tìm góc giữa hai vectơ u→ và v→ trong mỗi trường hợp a) u→=(1,1,1);v→=(2,1,-1) b) u→=3.i→+4j→;v→=-2j→+3k→

Câu 3:

Tìm góc giữa hai vectơ u→ và v→ trong mỗi trường hợp

a) u→=(1,1,1);v→=(2,1,-1)

b) u→=3.i→+4j→;v→=-2j→+3k→

Lời giải: