Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phép đối xứng qua mp (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi:A.d song với (P)

Câu 3:

Phép đối xứng qua mp (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi:

A.d song song với (P);   B. d nằm trên (P);

C. d ⊥ (P)   D. d nằm trên (P) hoặc d ⊥ (P).

Lời giải:

Chọn D