Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho tam giác ABC có A = (1; 0; 1); B = (0; 2; 3); C = (2; 1; 0). Độ dài đường cao tam giác kẻ từ C là:

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A = (1; 0; 1); B = (0; 2; 3); C = (2; 1; 0). Độ dài đường cao tam giác kẻ từ C là:

Lời giải:

Ta có; ( -2;1;3); ( -1; 2; 2)

Độ dài đường cao kẻ từ C là khoảng cách từ C đến đường thẳng AB và được tính theo công thức:

Vậy ta chọn C.