Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Hãy tính thể tích của tứ diện ACB'D'

Câu 3:

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Hãy tính thể tích của tứ diện ACB'D’

Lời giải:

Ta có: ==== V/6

Mà V = ++++