Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho điểm M nằm trong mặt cầu (S). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? a)Mọi mặt phẳng đi qua M đều cắt (S) theo một đường tròn.

Câu 3:

Cho điểm M nằm trong mặt cầu (S). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

a)Mọi mặt phẳng đi qua M đều cắt (S) theo một đường tròn.

b)Mọi đường thẳng qua M đều cắt (S) tại hai điểm phân biệt.

Lời giải:

Cả a, b đều đúng.