Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Cho đường thẳng d: x=3+4t; y=-1-t; z=4+2t và mặt phẳng (P): x+2y-z+3=0.

Câu 29:

Cho đường thẳng

và mặt phẳng (P): x+2y-z+3=0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. d song song với (P)   B. d cắt (P)

C. d vuông góc với (P)   D. d nằm trên (P)

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua A(3; -1, 4), VTCP \(\vec{u}\)(4; -1; 2)

Ta thấy, điểm A thuộc mặt phẳng (P) và \(\vec{u}\) . \(\vec{n}\) = 4.1+ (-1).2 + 2.(-1)= 0

⇒ Đường thẳng d nằm trên mp (P).

Chọn D