Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc α. Thể tích của hình chóp đó là:

Câu 28:

Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc α. Thể tích của hình chóp đó là:

Lời giải:

Xét hình chóp S. ABC có độ dài cạnh bên là b, độ dài cạnh đáy là a.

Gọi H là tâm của tam giác đều.

Lại có, SA = SB = SC = b nên SH vuông góc với (ABC) và góc SAH = 

Gọi I là trung điểm của BC. Ta có:

Chọn B.