Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Gọi d là đường thẳng qua gốc tọa độ O, vuông góc với trục Ox và vuông góc với đường thẳng a

Câu 28:

Gọi d là đường thẳng qua gốc tọa độ O, vuông góc với trục Ox và vuông góc với thẳng A:

Phương trình của d là:

Lời giải:

Trục Ox có VTCP là \(\vec{i}\)(1, 0, 0), đường thẳng ∆ có VTCP là \(\vec{u}\)(1; -1, -3)’

Do đường thẳng d vuông góc với Ox và đường thẳng ∆ nên 1 VTCP của đường thẳng d là v→= [\(\vec{u}\); \(\vec{i}\)]= (0; -3; 1)

=> Phương trình đường thẳng d là:

Chọn D