Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông 12 cm rồi gấp lại thành một hình chữ nhật không có nắp. Nếu thể tích các hộp là 4800 cm^3 thì cạnh tấm bìa có độ dài là:

Câu 26:

Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông 12 cm rồi gấp lại thành một hình chữ nhật không có nắp. Nếu thể tích các hộp là 4800 thì cạnh tấm bìa có độ dài là:

A. 42 cm   B. 36 cm   C. 44 cm   D. 38 cm

Lời giải:

Gọi a là độ dài cạnh hình vuông ban đầu. (cm) (a > 24)

Hình hộp chữ nhật có các kích thước là: a - 24, a - 24 và 12 (cm)

Thể tích khối hộp đó là:

V = 12. <=> 4800 = 12.

<=> a = 44.

Chọn C